1. Home>
 2. Presse>

SD Worx' omsætning overstiger 1 milliard euro i 2023

SD Worx, den førende europæiske udbyder af HR-løsninger, opnåede en konsolideret omsætning på 1,058 milliarder euro sidste år, en stigning på 10% i forhold til 2022 (962,1 millioner euro). Det konsoliderede normaliserede EBITDA steg med 32,8 % fra 136,7 millioner euro i 2022 til 181,6 millioner euro i 2023. Det konsoliderede overskud før skat steg med 6,2 millioner euro til 88,1 millioner euro. Det konsoliderede nettoresultat faldt fra 81 millioner euro i 2022 til 70,1 millioner euro i 2023. Som en påmindelse: væksten i det konsoliderede nettoresultat i 2022 var ekstraordinær (steg fra 46,8 millioner euro i 2021 til 81 millioner euro i 2022), påvirket af kapitalgevinsten fra salget af ejendomsporteføljen i SD Worx Real Estate NV til WorxInvest.

SD Worx fortsatte sin europæiske vækststrategi i 2023 og opnåede igen tocifrede tal, specielt gennem organisk vækst. Især hos SD Worx People Solutions, som tilbyder løsninger til løn, HR, talent- og workforce management, steg omsætningen markant. Men på den anden side steg omkostningerne også kraftigt. Ligesom andre virksomheder mærkede SD Worx effekten af ret høje indekseringer på lønomkostningerne i 2023. Staffing & Career Solutions, som tilbyder løsninger inden for fleksibelt arbejde, opererer i en sektor, hvor de økonomiske forhold fortsat er vanskelige. Ikke desto mindre tilpassede de sig godt til de vanskelige forhold og formåede at holde omkostningerne under kontrol mod slutningen af året.

  Vi gør en forskel for kunder i hele Europa

  Filip Dierckx, bestyrelsesformand for SD Worx: "Året 2023 vil markere vores historie som det år, hvor vi blev en virksomhed med en omsætning på en milliard euro. Jeg vil gerne udtrykkeligt takke hele teamet og vores kunder. Samtidig er 2023 også det år, hvor vi byder CVC velkommen som ekstern minoritetsaktionær. I de seneste måneder har de allerede vist deres klare merværdi ved bordet i vores bestyrelse. Deres dokumenterede erfaring inden for M&A og digitalisering vil helt sikkert hjælpe os med at realisere vores vækstambitioner." 

   Kobe Verdonck
   Vi er meget stolte af vores resultater for 2023 på trods af de udfordrende makroøkonomiske omstændigheder.
   Kobe Verdonck
   Kobe Verdonck, CEO

   Kobe Verdonck, administrerende direktør for SD Worx: "Endnu en gang har vi gjort gode fremskridt med at levere vores komplette HR-tilbud til markederne og med vores formål om at hjælpe vores kunder med at blive bedre arbejdsgivere og støtte deres medarbejdere i deres personlige talent- og karriereudvikling. Jeg vil gerne takke vores medarbejdere for deres værdifulde engagement og vores kære kunder for deres tillid til vores løsninger og tjenester. I 2024 vil vi fortsætte med at eksekvere vores vækststrategi for at nå vores ambition: at være den betroede, førende europæiske udbyder af HR-løsninger til alle organisationer og deres medarbejdere. Vi vil realisere dette ved organisk vækst og gennem en række opkøb, som vi har i støbeskeen. Vi er overbeviste om, at vi kan gøre en forskel for vores kunder gennem brugervenlige HR-løsninger."

    Resultater pr. segment

    Graph1

     Finansielle resultater

     PRGraph2

      Yderligere oplysninger om nettoresultatet

      Engangsomkostninger

      I indeværende regnskabsperiode udgør omstrukturerings- og integrationsomkostningerne i alt 9,5 millioner euro, hvilket er en stigning på 2,3 millioner euro i forhold til året før. Omstruktureringsomkostningerne (3,6 millioner euro) stammer fra strategiske organisatoriske ændringer, der har til formål at styrke et kundecentreret og landespecifikt fokus. Der blev gennemført organisatoriske ændringer på både direktions- og mellemlederniveau. Integrationsomkostninger (5,9 millioner euro) skyldes integration og rebranding af nylige opkøb som Aditro, HRPRO, GlobePayroll, Adessa, Intelligo, Launch! og Integhro til SD Worx. 

      Opkøbs- og transaktionsomkostninger er steget med 1,0 mio. euro til 2,0 mio. euro og er relateret til omvurderinger af earn-outs (0,6 mio. euro) og M&A-transaktioner og omkostninger ved brudte aftaler (1,4 mio. euro).

      Faldet på 2,7 millioner euro i ikke-forpligtet aktiebaseret kompensation sammenlignet med 31. december sidste år er hovedsageligt en konsekvens af det medarbejderaktieprogram, der blev udstedt i første halvdel af regnskabsåret 2022. Medarbejderaktieprogrammet gav hver enkelt medarbejder i koncernen en unik mulighed for at erhverve aktiecertifikater i SD Worx med en begrænset rabat i forhold til aktiekursen. Da medarbejderaktiekøbsprogrammet, i modsætning til de uforpligtende aktieplaner for koncernledelsen, ikke indeholdt et servicekrav, blev de fulde omkostninger til planen indregnet ved udstedelsen i 2022. 

      På trods af de solide resultater i People Solutions-segmentet er der foretaget en nedskrivning på 2,7 millioner euro af goodwill i den pengestrømsfrembringende enhed Staffing & Career Solutions pr. 31. december 2023. Denne nedskrivning afspejler de udfordrende makroøkonomiske forhold, der påvirker bemandingsvirksomhederne i Belgien og Holland. Den fortsatte markedsusikkerhed omkring økonomisk vækst, geopolitik og inflation kombineret med et opsving, der udvikler sig langsommere end forventet, retfærdiggør mere forsigtige antagelser, når man estimerer brugsværdien af Staffing & Career Solutions-segmentet.

      Fortjenesten fra salg af virksomheder og aktiver i det foregående år skyldes hovedsageligt salget af aktierne i SD Worx Real Estate NV til WorxInvest, SD Worx' majoritetsaktionær. SD Worx Real Estate NV er ejer af kontorlokaler i Belgien, som bruges af koncernen og tredjeparter.

      Det skal også nævnes, at sidste års regnskab normaliserede de internationale fejringer af SD Worx' 75-års jubilæum, som beløb sig til 0,6 millioner euro, som andre ikke-operationelle omkostninger.

      Afskrivninger og amortiseringer

      Afskrivninger og amortiseringer på materielle og immaterielle aktiver på 63,6 millioner euro er registreret pr. 31. december 2023 og er hovedsageligt relateret til koncernens vigtige og fortsatte investeringer i digitale løsninger og renovering af kontorlokaler (31,1 millioner euro), afskrivning af leasede aktiver med brugsret, såsom lejede bygninger og firmabiler (25,0 millioner euro) og afskrivning af immaterielle aktiver erhvervet i virksomhedssammenslutninger (7,5 millioner euro).

      Stigningen i afskrivninger skyldes hovedsageligt øgede investeringer i digitale løsninger og afskrivning af erhvervede immaterielle aktiver fra virksomhedssammenslutninger, såsom brandnavne og kunderelationer.

      Finansielle resultater

      Det finansielle resultat pr. 31. december 2023 udgør et tab på -10,2 millioner euro, primært som følge af renteomkostningerne på den efterstillede obligation på 80 millioner euro, der blev udstedt i juni 2019, den revolverende kreditfacilitet på 400,0 millioner euro, finansielle omkostninger på leasingforpligtelser og ikke-operationelle valutaomregningsdifferencer på koncerninterne lån. Det fulde beløb af udestående aktionærlån fra WorxInvest er blevet tilbagebetalt i juni 2023. 

      Koncernens samlede gearing forbliver konservativ på et niveau på 0,6x normaliseret EBITDA i forhold til nettogæld pr. 31. december 2023.

      Skatter og afgifter

      Skatteomkostningerne er steget markant med 17,1 millioner euro fra 0,9 millioner euro pr. 31. december 2022 til 18,0 millioner euro i indeværende regnskabsperiode. Det foregående års skattesats var især påvirket af den skattefrie kapitalgevinst ved salget af SD Worx Real Estate-aktier til WorxInvest. Derudover blev der indregnet udskudte skatteaktiver på fremførte skattemæssige underskud i betragtning af koncernens positive resultater.

      Nettoresultat

      Nettoresultatet er på 70,1 millioner euro, hvilket er 10,9 millioner euro lavere end året før. Det foregående års resultat var påvirket af betydelige engangseffekter, herunder frasalget af ejendomsporteføljen. Nøglefaktorer, der bidrager til dette robuste resultat, omfatter vedvarende og solid vækst i den operationelle præstation, en positiv indvirkning på 14,2 millioner euro fra provisionsindtægter påvirket af renteniveauet på koncernens driftsresultat og den strategiske buy-and-build-politik, som koncernen anvender.

      Flere detaljer kan findes i denne rapport.

      Ekstern revision

      Den lovpligtige revisor, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, repræsenteret af Ben Vandeweyer, bekræftede, at revisionen af selskabets konsoliderede årsregnskab, der er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som vedtaget til brug i Den Europæiske Union, og med de juridiske og lovgivningsmæssige krav, der gælder i Belgien, i det væsentlige er afsluttet. Den lovpligtige revisor bekræftede, at de finansielle resultater er afledt af de konsoliderede regnskaber pr. 31. december 2023, som er udarbejdet i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS) som vedtaget til brug i Den Europæiske Union.